Tài liệu ống nhựa xoắn HDPE An Phát

1.TCVN 7997:2009Xem ngay
2.TCVN 8699:2011Xem ngay
3.KSC 8455:2005Xem ngay
4.TCVN 7417-23:2004Xem ngay
 
1.Catalogue ống nhựa xoắnXem ngay
2Chứng nhận ISO 9001:2015Xem ngay
3Chứng nhận hợp chuẩn KSC 8455:2005, TCVN7997:2009Xem ngay
1.An Phát 25 9.An Phát 100 
2.An Phát 30 10.An Phát 125 
3.An Phát 40 11.An Phát 150 
4.An Phát 50 12.An Phát 160 
5.An Phát 65 13An Phát 175 
6.An Phát 70 14.An Phát 200 
7.An Phát 80 15.An Phát 250 
8.An Phát 90