1. Đầu bịt ống
2. Dây mồi kéo cáp
3. Băng cao su
4. Băng PVC

Đầu bịt

Vặn vào đầu ống tránh nước, cát, bụi, côn trùng, dị vật… chui vào trong ống trong quá trình lưu kho, vận chuyển và các đầu ống chờ chưa kéo cáp

Mã hiệu đặt hàng:

DB = [kích thước đường kính trong của ống]

Ví dụ: Đầu bịt cho ống An Phát 100 sẽ là DB – 100

Để đảm bảo nước không chui vào trong ống, điểm tiếp xúc với đầu bịt và ống An Phát nên quấn kỹ bằng băng cao su ở trong, băng PVC ở ngoài.